I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

Đơn vị tính: VNĐ

II. QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ MỨC ĐÓNG

  1. ĐÓNG HỌC PHÍ CẢ NĂM

Đơn vị tính: VNĐ

2. ĐÓNG THEO HỌC KỲ

Đơn vị tính: VNĐ

Chính sách giảm học phí

– Giảm 10% học phí chính nếu học sinh có từ 3 Anh – Chị em ruột trở lên đang học tại Trường THPT Chiến Thắng (VICTORY) (Giảm cho những em nhập học sau).

– Giảm 10% học phí chính nếu học sinh có từ 3 Anh – Chị em ruột trở lên đang học tại Trường THPT Chiến Thắng (VICTORY) (Giảm cho những em nhập học sau).

– Giảm 10% phí CSVC năm học 2022-2023 đối với học sinh đang theo học tại trường trong năm học 2021-2022.

– Mọi chương trình giảm học phí không được áp dụng đồng thời với mức giảm của học phí online.